Suchy Las 24.10.2018

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

Definicje

Regulamin to  Regulamin świadczenia usług serwisowych w serwisie rowerowym i narciarskim 2KOŁA & SKI Sklep Serwis Rowerowy Narciarski adres: Ul. Szkolna 56, 62-002 Suchy Las, adres strony internetowej: www.2kola.net.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Klientów.

Klient to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to P.H.U. Wojciech Sobczyński, Kaziopole 46, 64-610 Rogoźno, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7811240747 oraz REGON 630794587, będący usługodawcą i właścicielem Sklepu i Serwisu.

Usługa Serwisowa  to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Zlecenia Serwisu zawartego pomiędzy stronami

Przedmiot Zlecenia – jest to rower, część rowerowa  lub sprzęt narciarski

Cennik Usług Serwisowych  - Ceny usług serwisowych są dostępne na stronie internetowej  Usługodawcy

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane  przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. 2KOŁA & SKI Sklep Serwis Rowerowy Narciarski adres: Ul. Szkolna 56, 62-002 Suchy Las, adres poczty elektronicznej: seriws@2kola.net, numer telefonu: +48 61 8125932.

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące  numer telefonu.

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§1 Ogólne warunki umowne

1.1 Usługodawca  świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

1.2 Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu i Serwisu.

1.3 Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

1.5 Podane na stronie internetowej Serwisu  informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do skorzystania z usług serwisu.

1.6 Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem sklepu i serwisu stacjonarnego pod adresem Usługodawcy w godzinach pracy podanych na stronie internetowej Usługodawcy

§2 Zlecenie usługi serwisu

2.1 Zlecenie usługi serwisu następuje po dostarczeniu przez Klienta Przedmiotu Zlecenia do siedziby Usługodawcy oraz zaakceptowaniu przez Klienta formularza Zlecenia Naprawy

2.2 Formularz Zlecenia Naprawy zawiera orientacyjny zakres czynności serwisowych oraz ilość części zamiennych potrzebnych do wykonania usługi

2.3 Przy wypełnieniu formularza Zlecenia Naprawy Klient podaje nr telefonu kontaktowego który jest jednocześnie identyfikatorem klienta

2.4 Ceny usług serwisowych zawarte w Cenniku Usług Serwisowych nie zawierają cen części zamiennych potrzebnych do wykonania usługi

2.5 Podczas wypełniania  formularza Zlecenia Naprawy  Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia poprzez podpisanie oświadczenia na Zleceniu Naprawy oraz otrzymuje Odcinek zlecenia dla Klienta który jest równocześnie dowodem niezbędnym do odbioru przedmiotu Zlecenia

2.6. Podczas wypełniania formularza Zlecenia Naprawy zostaje określony termin odbioru przedmiotu zlecenia przez Klienta

§3 Wykonanie Zlecenia Usługi

3.1 Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Serwisuw siedzibie Usługodawcy

3.2 Zlecenie Usługi  obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do wykonania na rzecz Klienta zleconej usługi  i wydania przedmiotu zlecenia , oraz zobowiązanie Klienta do odebrania przedmiotu zlecenia  i zapłaty Usługodawcy  ceny Usługi oraz Części zamiennych niezbędnych do wykonania Usługi.

3.3 Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji całości Zlecenia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

3.3.1 anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

3.3.2 anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

3.4 Przyjmując Zlecenie, Usługodawca  zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktów  i Usług bez wad.

3.5 Zlecenie Usługi  zostaje zawarte z chwilą przyjęcia zlecenia Klienta przez Usługodawcę.

3.6 W przypadku niewielkiego wzrostu ceny wykonania usługi (wzrost do 30,00PLN) Klient nie zostanie poinformowany o tym przez Usługodawcę

3.7 W przypadku znacznego wzrostu ceny wykonania usługi klient zostanie poinformowany telefonicznie. Usługa zostanie wykonana po telefonicznej akceptacji ceny przez Klienta.

3.8. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi , Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów już wykonanych usług oraz zużytych do tego części

§4 Zakończenie wykonania Zlecenia Usługi oraz Odbiór przedmiotu zlecenia

4.1 Wydanie przedmiotu zlecenia  następuje w terminie określonym na formularzu Zlecenia Naprawy na podstawie Odcinka Zlecenia dla Klienta, chyba, że klient zostanie telefonicznie poinformowany o zmianie terminu wykonania usługi .

4.1.1 Zmiana terminu wykonania usługi i odbioru przedmiotu usługi  może nastąpić z powodu niedostępności części zamiennych w miejscu świadczenia usługi i konieczności oczekiwania na ich dostawę

4.1.2 Zmiana terminu odbioru Przedmiotu Zlecenia może nastąpić na prośbę Klienta jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi naliczenie kosztów dodatkowych w wysokości 8,00 PLN za każdy dzień zwłoki

4.2 Wydanie Przedmiotu Zlecenia  następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

4.3 Klient podczas odbioru Przedmiotu Zlecenia powinien zweryfikować zakres oraz jakość wykonanej usługi

4.4 Przekroczenie terminu odbioru Przedmiotu Zlecenia powyżej  5 dni roboczych powoduje naliczenie opłaty dodatkowej  w wysokości  8,00PLN za każdy dzień zwłoki

4.5 Przedmiot Zlecenia który nie zostanie odebrany w ciągu 60 dni od wyznaczonego terminu odbioru zostanie przekazany na cele charytatywne

§5 Płatności

5.1 Wartość płatności z tytułu wykonania Zlecenia  jest ustalana na podstawie cennika usług, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zlecenia usługi. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Serwis Rowerowy – Cennik” lub „Serwis Narciarski – cennik” są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów ewentualnego transportu przedmiotu zlecenia oraz części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi.

5.2 Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

5.3 Łączna cena wykonania zlecenia obejmuje cenę za wykonane usługi, cenę części użytych do wykonania usługi  wraz z należnościami podatkowymi. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

5.4 Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:

5.4.1 gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,

5.4.2 płatność kartą płatniczą,

5.5 Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Przedmiotu Zlecenia.

6.6 Rachunek lub faktura VAT z tytułu wykonania Usługi zostają dołączone do Przedmiotu Zlecenia   podlegających wydaniu.

 

§6 Reklamacje i gwarancje.

6.1 Reklamacje można składać w siedzibie Usługodawcy

6.2 Reklamacje można składać przy użyciu formularza, znajdującego się w siedzibie Usługodawcy, ale nie jest to obowiązkowe.

6.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

6.4 Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

6.5 W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu lub usługi, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Klient powinien dostarczyć  reklamowany Produkt do siedzibyUsługodawcy.

6.6 Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.7 Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności ze Zleceniem Naprawy wadliwej usługi  w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności zeZleceniem wymagałby nadmiernych kosztów.

6.8 Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

6.8.1 złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

6.8.2 złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

6.8.3 skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

6.8.4 złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.9 Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§7 Postanowienia uzupełniające

7.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

7.1.1 przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

7.1.2 przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,

7.1.3 korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

7.1.4 szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§8 Postanowienia końcowe

8.1 Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

8.2 Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Sprzedawcę. Osobom, których dane zostały przez Sprzedawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

8.3 Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

8.4 Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

8.5 Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

8.6 Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Klienta, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.

8.7 Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zleceń Serwisu zawartych przed datą jego zmiany.

8.8 Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

8.9 W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

8.10 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

8.11 Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w imieniu administratora


informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych jest PHU WOJCIECH SOBCZYŃSKI z siedzibą w UL. SZKOLNA 56 62-002 SUCHY LAS NIP 7811240747

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia , wykonania i kontynuacji umów z osobą której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy,
- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych ( w szczególności: wystawienie i przechowywanie faktur/ dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych)

3. Inspektor ochrony danych – nie został wyznaczony

4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ( 6 lat od czasu należytego wykonania Umowy zawartej z kontrahentem – art. 6 ust. 1b RODO) – ze względu na obowiązek przechowywania dokumentów finansowych dla US.

6. Będziemy przekazywać dane kontrahenta naszym współpracownikom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. do biura rachunkowego świadczącego na naszą rzecz usługi księgowe i rachunkowe, radca prawny. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa ( w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO)